RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”

Administratorem danych osobowych  jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Pabianicach  95-200 Pabianice, ul. Tkacka 2, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 00001270097, REGON 001010058, tel. 42 215-24-39,
email: sekretariat@spolem-pabianice.pl 
Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
Osobą kontaktową jest kierownik Działu Kadr, email: kadry@spolem-pabianice.pl

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli,  zgodnie z art. 6  ust 1 pkt a, b, c oraz f Rozporządzenia, przetwarzane będą:

- w celu zawarcia i realizacji umowy – okres przechowywania 6 lat od zakończenia realizacji umowy,

- w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży usług oraz tworzenia statystyk, zestawień i analiz na potrzeby własne w tym zakresie  - dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji,

- w celu przedstawienia oferty usług własnych - przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu marketingowego.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi realizację umowy lub prowadzenie działań marketingowych.

Dane przedstawicieli kontrahentów zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które wykonują usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, informatyczne.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (RODO).

Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny. 

 

Zarząd „Społem” PSS w Pabianicach